Kamaser Endüstriyel Tesisler

 • Lastik Bantlar
 • Siklon , Bunker
 • Pankonveyör
 • Ana Ve Yardımcı Malzeme Kırıcılar
 • Farin , Çimento , Kömür Değirmenleri
 • Elevatörler
 • Stacker Ve Reclaimer
 • Torbalı Ve Eletro Filtreler
 • Ön ısıtıcı
 • Fırın , Soğutma üniteleri
 • Kompansatör, Gaz Boruları ,Tersiyer , Dalma Boruları , Şutlar, kelepeler vb. tüm teknolojik imalatlar.

Kamaser endüstriyel çelik konstrüksüyon, makina imalatı,mekanik alanlarında hizmet verdiği gibi tecrübesini danışmanlık ve süpervizörlük alanlarındada paylaşmaktadır.

Endüstriyel Tesislerin kurulum ,devreye alma sürecinde çelik konstrüksüyon, makine ve mekanik imalat ,montaj, demontaj ,revizyon ve bakım çalışmaları yapmaktayız.

Çimento prosesi hakkında genel bilgiler Çimento, esas olarak, doğal kalker taşları ve kil karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bir bağlayıcı malzeme olarak tanımlanır. Hidrolik bağlayıcı maddeler, su ile reaksiyonu sonucu sert bir kütle oluşturduktan sonra su içersinde dağılmayan, sertliğini ve mukavemetini muhafaza eden veya artıran bağlayıcı maddelerdir.
Çimento üretiminin ilk aşaması uygun hammddelerin yer kabuğundan çıkarılması ve yüksek sıcaklıkta yapılacak tepkimelere hazırlanmasıdır. Çimento üretiminde kullanılan ana hammaddeler CaO (Kalsiyum oksit), SiO2 (Silisyum dioksit), Al2O3 (Alumina) ve FeO3 (demir oksit) olarak sayılır. Yer kabuğundan çıkarılan hammaddeler ısı ve kütle aktarım süreçlerine daha iyi girebilmeleri için mikron büyüklüğünde parçalara indirilirler.
Fiziksel değişime uğrayan bu hammaddeler 1450 °C varan yüksek sıcaklıklarda bir dizi kimyasal tepkimelere girerek Klinker denen temel çimento bileşeni üretilir.
Üretilen klinkerin alçıtaşı (CaSO4.2H2O) ile karıştırılıp öğütülmesiyle çimento elde edilir.
Normalde çimentonun bileşimi şu şekildedir:
CaO + SiO2 …………………………………………………….………………% 84 Al2O3 + MgO + Fe2O3 ………………………………………………….…….% 12 SO3 + Na2O + K2O + NaO2 + TiO2 + P2O5 ……………………….…….. % 4 Toplam ………………………………………………………………………….. % 100
Ulaşımı en aza indirmek için tesisler genellikle en yakındaki kalker ocaklarına göre kurulur. Çimento üretiminde kullanılan bazı hidrolik bağlayıcı özelliğini taşıyan maddeler de karma çimento tiplerinin üretiminde faydalı olabilir. Örneğin uçucu kül ve cüruf gibi "alternatif" hammaddeler diğer sektörlerden getirilir.
Klinker ve dolayısıyla kireçtaşı yataklarının tasarrufu, Diğer sanayideki "atık malzemeleri" kullanmakla çevre temizliğini sağlanabilir.
Karma çimentolar normal portland çimentonun gereksinimlerini karşılamaktadır ancak hidrasyon sırasında `daha az ısı dışarı vermekle ek bir avantaja sahipler dolayısıyla baraj gibi "kitle yapılar" için uygundurlar.
Çimento üretiminin temel aşamalarını
Farin hazırlama
Klinker pişirme
Çimento öğütme olarak sıralayabiliriz
FARİN HAZIRLAMA
Kırıcı Ünitesi
Kırıcı tesisleri ocakta veya ocağa yakın yerlere kurulabilir. İlk kırmada genellikle çekiçli, bazen de çeneli kırıcılar kullanılmaktadır. Uygun sertlikteki ve nemdeki malzemeler için yerine göre valsli ve konik kırıcılarda tercih edilebilir. Sert ve aşındırıcı malzemeler için çekiçli ve çeneli kırıcılar tercih edilmektedir. Özellikle çekiçli kırıcılar oldukça iri parçaları 30 mm altına kadar kırabilmektedir. İlk kırıcı olarak genellikle çift rotorlu büyük çekiçli kırıcılar seçilmektedir. Çimento üretiminde kırıcı kapasitesi genellikle 8 işletme saatinde yani bir vardiya tesisin 24 saatlik hammadde ihtiyacını karşılayacak şekilde seçilir. Ocaklardan istihraç edilecek olan kalker, marn veya kil kırıcı bunkerlerine beslenir. İstenilen kimyasal kompozisyon içeriğine uygun olarak kalker ve marn oranı çelik bantlar vasıtası ile ayarlanarak malzeme kırıcıya beslenir. Çift rotorlu kırıcıdan geçen malzeme nakil sistemleri ile ön-homojene (Preblending) ünitesine sevk edilir. Malzemenin kırılması esnasında ortaya çıkan tozlar ise torbalı filtre yardımı ile tutularak tozsuzlaştırma sağlanır.
Kırıcı Ünitesinde bulunan genel ekipmanlar:
- Kalker veya marn besleme bunkerleri
- Bunker altı kırıcı besleme çelik bantlar
- Çift rotorlu çekiçli kırıcı
-Lastik bant nakil sistemleri
-Tozsuzlaştırma filtrelerinden oluşmaktadır.
Homojene Stokholü
İstenilen kimyasal kompozisyonda ve kırıcıda boyutları ufaltılmış olan malzeme , yığıcı (stacker) vasıtasıyla dairesel homojene tesisinde yığın yapılır.
Tırmık vasıtasıyla yığının kesit yüzeyinin her noktasından alınacak olan homojen malzeme, kazıyıcı (Reclaimer) vasıtasıyla Farin değirmeni besleme bunkerine lastik bantlar ile alınır.
Homojene Ünitesinde bulunan genel ekipmanlar:
- Yığıcı ( Stacker )
- Kazıyıcı ( Reclaimer )
- Lastik Bantlı Nakil Sistemleri
- Tozsuzlaştırma Filtrelerinden oluşmaktadır.
Farin Öğütme ve Stoklama
Ham madde karışımı etkin bir şekilde ısıtılıp kalsine edilmesi için önce öğütülür. Öğütme sonucu oluşan ve ana bileşeni kireç ve silis olan ince malzemeye farin denir. Kireç daha ziyade kalker ya da marn gibi kalsiyum karbonat içeren kayaçlardan ortama girer. Silis için ise başlıca kaynak kildir. Bunları alumin ve demir oksit izler. Daha az miktarlarda magnezyum ve alkali oksitler gibi diğer maddeler de bulunur.
Öğütme işlemi düşey (Bilyalı) veya dik değirmenlerde gerçekleştirilir. Homojen malzemeler öğütülmek amacıyla bunkerlerden hammadde değirmenine aktarılır ve ince bir toz haline gelene kadar birlikte öğütülür. Çimentoda yüksek kaliteyi sağlamak için, hammadde ve farin kimyası önem arz etmektedir. Daha verimli öğütmeyi sağlamak için de fırın egzoz gazları farin değirmenine aktarılır ve ham madde kurutulur, fakat fırın çalışmadığı zamanlarda ise bu işi sıcak gaz üreten bir generatörün yapması gerekmektedir. Farin değirmeninde çıkan ürün farin silolarına sevk edilir ve stoklanır. Farinin akışkan özelliğinden yararlanmak için akışkan silo sistemleri kullanılır. Silo, süratli bir karıştırma sağlamaya yeterli basınçta hava verilerek homojenize edilir. Üretilen hammaddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin değişmeden sürekli bir akış göstererek yapılan karıştırma ve yüzdelik oranlarını ayarlama sistemine homojenizasyon sistemi denilmektedir. Silo içindeki partiküllerin birim alanlarının ağırlığı, silo derinliğindeki basınç düşmesine eşit olduğunda akışkanlık başlar. Böyle bir sistem çok etkili bir karıştırma sağladığı gibi belli limitler içinde değişik büyüklükteki, biçin ve yoğunluktaki partiküller birbirine karışır. Farin silosundan alınan farin elevatörlerle kantar bunkerine oradan da kantar bandına dökülür. Bantlarda otomatik olarak tartılan farin, ön ısıtıcılara sevk edilir. Farin değirmeni ve stoklama ünitesinde bulunan genel ekipmanlar:
-Besleme Bunkerleri; Premix, Kalker ve demir cevheri - Dozaj Bantlar
- Lastik Bantlı Nakil Sistemleri
-Tozsuzlaştırma Filtreleri
-Değirmen besleme sistemi
-Farin değirmeni
-Farin Siklonları
-Sistem Filtresi ve Fanı
-Gaz boruları
-Farin sevk havalı bantları
-Farin silosu
KLİNKER PİŞİRME
Önısıtıcı-Döner Fırın-Klinker Soğutma
Çimento üretiminin en önemli aşaması farinin pişirilmesidir. Öğütülmüş hammadde depolandığı yüksek sıcaklıkta pişirilmesi için silolardan önısıtıcı sistemine doğru aktarılır. Modern çimento fabrikalarında enerji tasarrufu amacı ile farin fırına girmeden önce ön ısıtmaya girer. Önısıtıtma pişirme sisteminin ilk parçasıdır. Bir ön-ısıtıcı sırayla dizilmiş olan dikey siklonlardan oluşmaktadır. Farin bu siklonlardan aşağı doğru geçerken fırından çıkan ve ters yönde hareket eden türbülanslı sıcak gazları ile temasa geçer ve bunun sonucunda ısı gazdan malzemelere aktarılır.
Ön ısıtıcı farin malzemesini fırına girmeden önce ısıtır, böylece gerekli kimyasal reaksiyonlar daha hızlı ve verimli bir şekilde ortaya çıkar. Egzoz gazlarından enerjiyi elde tutarak, enerji tasarrufu sağlanır. Hammadde nemine bağlı olarak, bir fırın için 3-6 aşamalı siklonlar gerekebilir. Kalsinatör (ön kalsinasyon sistemi) ön ısıtıcının en alt kısmında fırın ucu üzerinde yer alan bir yanma odasıdır. Fırın sisteminin toplam enerji ihtiyacının % 65’e kadarı kalsinatör için tedarik edilebilir. Kalsinatörleri kullanmakla kısa döner fırınların ve düşük dereceli alternatif yakıtların kullanımı mümkün olmaktadır. Kalsinasyon CaCO3` ten CaO’nun ayrışması ve CO2’nin bırakılmasıdır. Başka ifade ile, kalsinatör fırın dışında ham maddedeki karbonatların CO2 kalsinasyonunu veya ayrışmasıdır. Kısmen ön kalsinasyon sisteminde ve sonra fırın içinde Kaslsinasyon işleminin tamamlanması için ısının aşağıdaki kimyasal reaksiyon göre temin edilmesi gerekmektedir:
CaC03 = CaO + CO2 - 420 kcals Ön ısıtmanın son siklon aşamasından ön kalsinasyon ünitesine sıcak hava ve yakıtla birlikte giren farinin kalsinasyon işleminin oranı tüketilen yakıtın oranına bağlıdır. Genellikle, % 60 yakıt kalsinatörde ateşlendiğinde, elde edilen kalsinasyon oranı 90-95% `dir. Yanma için gereken sıcak hava fırından veya üçüncül kanal (Tertiary Duct) vasıtasıyla soğutma ünitesinde alınır. Kalsinasyon boyunca üretilen maddeler ve ayrıştırılmış olan CO2 ön ısıtma fanı vasıtasıyla bacaya doğru çekilir ve kısmen kalsine edilmiş farin gazlardan ayrılır ve fırına beslenir.
Farin, daha doğrusu bu aşamada "sıcak farin" olarak adlandırılan ham madde, ön ısıtmadan sonra döner fırına girer. Döner fırın dünyada endüstri tesislerinde bulunan en büyük proses elemanı olarak kabul edilir.
Çapı 3-7 m, uzunluğu 50-75 m kadar olup 40-80 mm kalınlığında çelik sacdan yapılmış, refrakter tuğla astarlı bir ekipmandır. (genel olarak yanma bölgesinde %70 oranında alümina veya manyezit tuğla kullanılır ve fırının kalan bölgeleri ise ~%35 miktarda alümina tuğla ile kaplı olur). Yaklaşık %3-4 eğimli olarak monte edilen fırın dakikada 1.5-4 devir yaparak döner. Ön ısıtmadan gelen kısmen (% 90 civarında) kalsine edilmiş malzeme fırına yukarı uçtan girer ve fırınla beraber dönerek, yuvarlanarak ve kayarak daha sıcak bölgelere alt uçtaki bürülörün olduğu yere doğru ilerler. Bu arada geri kalan CO2 ‘ de malzemeden alınmış olup kalsinasyon tamamlanmış olmaktadır. Yakıt döner fırın içine doğrudan püskürtülür ve kül kalsinatörde olduğu gibi malzemenin içine emilir. Kömür, petrokok, doğalgaz ve benzeri, plastik, solvent, atık yağ gibi alternatif yakıtlar 2000°C’ye kadar yüksek sıcaklığa ulaşabilir alevi beslemek için yakılır.
Bu yüksek derecedeki ısı, kimyasal ve fiziksel değişikliklere neden olarak fırın içindeki malzemelerin, kısmen erimiş olmasını sağlar ve farini klinker adlanan maddeye dönüştürür. En basit ifade ile, bir sürü kimyasal reaksiyonlar, kalsiyum ve silikon oksitlerini çimentonun birincil bileşeni olan kalsiyum silikatlara, dönüştürür. Fırının alt ucunda, hammaddeler klinker ile adlanan kızgın parçacıklar olarak ortaya çıkar. Farinde küçük oranda olan alkali ve klorür gibi bileşenler fırının yanma bölgesinde buharlaşmaya başlarlar fakat fırın girişinde ve fırın giriş kanalında tekrardan soğutulup yoğunlaştırılırlar. Denge sağlanmadıkça buharlaşma ve yoğunlaşmanın tekrar döngüleri nedeniyle iç sirkülasyon artar. Esas olarak bileşikler Potasyum, Sodyum, klorür ve Sülfür gibi maddelerdir ve prosesten kaldırılmazlarsa, klinker özelliklerini etkilerler.
Alkaliler yoğunlaşmaya devam ederse ön ısıtıcı siklon duvarlarında, iki alt siklonun arasındaki kanalda ve fırın giriş kanalı içinde ciddi çökeltilere ve böylece sistem üzerinden gazların geçişini tıkayarak engel oluşmasına neden olabilir. Bu sorunu aşmak için bir yol fırın girişinde fırın gazlarının bir kısmını bypass etmektir (fırın çıkış gazı bir miktarı sistemden çıkarılır), ancak bypass yakıt tüketimini arttırır. Burada bypass edilmesi gereken gazların sıcaklığı 1000° C civarında olur ve toz tutucuya girmeden önce hava ile ya da soğutma kulesinde soğutulması gerekir. Ön kalsine ünitesine donatılan sistemde sadece % 40 oranda gazların fırından geçtiği için problem çok azalır, bu nedenle yüksek oranda alkali ve klorürleri içeren malzemeleri kullanmakta sakıncası olmamaktadır.
Çimento üretim proseslerin iki temel tipi ve farklı fırın tipleri vardır. Çimento üretimi hammadenin, su içeriğine bağlı olarak, "ıslak" veya "kuru" olabilir. Kalsinasyon işleminin gerçekleşebilmesinden önce buharlaştırılması gereken bulamaç suyun miktarı nedeniyle ıslak prosesin çok daha yüksek enerji gereksinimleri vardır. Sonuç olarak, kuru proseste daha az enerjiye ihtiyaç bulunur. Fırından çıkan klinker soğutma ünitesine taşınır. Klinker döner fırından yaklaşık 1300° C de çıkar. Bu aşamada klinkerin soğutulması ve ortamdaki ısının kazanılması işlemleri ele alınır. Burada en sık kullanılan yöntem ızgara plakalar üzerinde yavaşça ilerleyen klinker tanelerine basınçlı dış hava verilmesidir. Klinker içyapısını etkileyeceği için soğutma hızının kontrollü olması büyük önem taşır. Soğutulduktan sonra, klinker Portland çimentosu olarak bilinen gri toza dönüşmek için öğütülebilir hale gelir. Üretilen klinker, klinker stokhöllerinde saklanılır.
Klinker Pişirme Ünitesinde bulunan genel ekipmanlar; - Önısıtıcı grubu;
-Döner Fırın
-Klinker Soğutma
-Yakma Sistemi
-Tozsuzlaştırma Sistemi
-Kömür Değirmeni

ÇİMENTO ÖĞÜTME Geleneksel olarak, bilyalı değirmenler çimento öğütme için kullanılmaktadır. Son yıllarda değirmenlerin daha iyi enerji verimliliği ile teknolojileri geliştirilmiştir. Dik değirmen adıyla tanınan bileşik değirmen sistemleri, elektrik tüketimini azaltmak için kullanılan ayrı bir öğütme ekipmanıdır. Modern bilyalı çimento değirmenleri iki ya da üç kamaralı olarak imal edilmektedir. İki kamaralı değirmende birinci kamara yeterli incelikte mal öğütmek, ikinci kamara da nihai öğütme işi için kullanılmaktadır. Bunu yapabilmek için değirmen plakalarının dizaynı ile bilya boyutlarının çok dikkatli seçilmesi gerekmektedir.
Klinker stokholünden alınan klinkerler lastik bantlar ile çimento değirmeni besleme bunkerlerine sevk edilir. Besleme bunkerleri klinker, alçı ve katkı bunkerlerinden oluşur. Bunker altından alınan malzemeler dozajlanarak çimento değirmenine sevk edilir. Değirmende öğünen malzemeler çimento olarak çIkar ve çimento silosuna sevk edilir.
Çimento değirmenlerinden istenilen boyuta getirilmiş çimentonun satışa hazır olarak stoklandığı yer çimento silolarıdır.Burada satışa hazır olan çimentolar paketleme ünitesine sevk edilir. Üretilen çimento piyasaya dökme veya torbalı olarak gönderilmektedir.
Dökme çimentolar temiz, kapalı ve rutubetsiz ortamda stoklanmalıdır. Dökme çimento, çimento silolarının altındaki klepe açılarak araçlara direkt olarak yüklenmektedir. Torbalı çimento ise; çimento silolarından havalı bantlarla veya elevatörlerle bunkerlere verilmektedir. Bunkerlerden çimento kantar haznesine dökülmekte, dökülen çimento dolum memesi vasıtasıyla otomatik olarak torbalara dolmakta ve torbaların ağırlığı 50 kg. olacak şekilde ayarlanmaktadır.
Çimento öğütme ünitesinde bulunan genel ekipmanlar:
-Besleme Bunkerleri
-Dozajlama Ekipmanları
-Çimento Değirmeni
-Seperasyon ve filtre sistemi
-Çimento Stok siloları
-Dökme ve Paketleme sistemi

• Ham Toz Ünitesi (Hammadde Öğütme Binası, Siklon Taşıyıcı Yapısı, Elektrofilitre ve Soğutma Kulesi)
• Hammadde Depolama ve Aktarma Sistemi
• Hammadde Toz Toplama ve Aktarma Sistemi
• Fırın Besleme Sistemi
• Ön Isıtıcı Kulesi
• Döner Fırın Tadilatı ve Besleyici Hava Kanalı
• Klinker Soğutucu ve Klinker Taşıma Sistemi
• Kömür Öğütme Ünitesi
• Kablo Kanalları
• Merkezi Kontrol (PLC) Binası
• Transformatör Odaları
• Mevcut MCC Odalarının tadilatı
•Fabrika Listesi
•Türkiye'deki Çimento Fabrikaları
•AS Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•İçeriona Alan Mevkii Bucak/ BURDUR
•Tel: 0 (248) 331 30 00 Fax: 0 (248) 331 33 33
•Baştaş Çimento Sanayi A.Ş.
•Ankara-Samsun Karayolu 35.Km 06780 Elmadağ ANKARA
•Tel: 0 (312) 864 01 00 (4 lines) Fax: 0 (312) 864 01 05
•Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
•P.K.15 16451 Kestel BURSA
•Tel: 0 (224) 372 15 60 Fax: 0 (224) 372 16 60
•Denizli Çimento Sanayi T.A.Ş.
•Belevi Mah. Fabrika Küme Evleri No:10-1, 20980 Çal DENİZLİ
•Tel: 0 (258) 816 34 00 Fax: 0 (258) 816 34 26-27-28
•Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•Isparta-Afyon Karayolu 15.Km 32320 ISPARTA
•Tel: 0 (246) 237 14 51 Fax: 0 (246) 237 14 79 - 80
•Konya Çimento San. A.Ş.
•Horozluhan, Ankara Cd. No:195 42300 Selçuklu KONYA
•Tel: 0 (332) 345 03 55 (5 hat) Fax: 0 (332) 345 03 65
•MEDCEM Madencilik ve Yapı Malzemeleri A.Ş
•Bağalanı Mevkii, Akdere, Silifke MERSİN
•T .0324 744 40 00 F: 0324 744 40 10
•Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
•Hacı Akif Mah. D-100 Karayolu Cad. No:92 Körfez KOCAELİ
•Tel: 0 (262) 316 20 00 Fax: 0 (262) 511 41 21
•Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. (Merkez)
•Eski Büyükdere Cad. Tahirağa Çeşme Sok. Ayazağa Ticaret Merkezi 12. Kat No: 2 Maslak / İSTANBUL
•Tel: 0 (212) 286 69 82 Fax: 0 (212) 286 69 85
•Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. (Tokat)
•Kızılcakaya Mah. Keşliközü Mevkii Artova / TOKAT
•Tel: 0 (356) 611 25 00 Fax: 0 (356) 611 22 32
•Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. (Antalya Öğütme Tesisi)
•Duraliler Mah. Hürriyet Cad. No: 690 P.K. 626 07070 ANTALYA
•Tel: 0 (242) 227 49 90 Fax: 0 (242) 227 49 91
•Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. (Sultanköy Öğütme Tesisi)
•Hendekli Tarla Mevkii Sultanköy Beldesi Marmara Ereğlisi / TEKİRDAĞ
•Tel: 0 (282) 633 77 51 Fax: 0 (282) 633 77 55
•Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Merkez)
•Kısıklı Caddesi No:38 Altunizade İSTANBUL
•Tel: 0 (216) 571 30 00 Fax: 0 (216) 571 31 11
•Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Büyükçekmece)
•Mimarsinan Beldesi 34900 Büyükçekmece İSTANBUL
•Tel: 0 (212) 866 10 00 Fax: 0 (212) 866 12 00
•Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çanakkale)
•Mahmudiye Beldesi P.K.8 17601 Ezine ÇANAKKALE
•Tel: 0 (286) 295 20 00 Fax: 0 (286) 295 21 99
•Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ladik)
•İskaniye Mahallesi Akpınar Mevkii Ladik / SAMSUN
•Tel: 0 (362) 771 38 16 Fax: 0 (362) 771 38 19
•Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş.
•Yeşilova Mah. Trabzon Yolu Üzeri 3.Km 25509 Aşkale ERZURUM
•Tel: 0 (442) 415 10 54 (6 hat) Fax: 0 (442) 415 16 77
•Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş. (Erzincan Öğütme Tesisi)
•Erzincan Organize Sanayi Bölgesi ERZİNCAN
•Tel: 0 (446) 251 12 18/19/20 (3 hat) Fax: 0 (446) 251 12 17
•Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş. (Gümüşhane Fabrikası)
•Arzular Beldesi GÜMÜŞHANE
•Tel: 0 (456) 252 21 60 Fax: 0 (456) 252 21 59
•Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş. (Trabzon Fabrikası)
•Sanayi Mah. Sanayi Çarşısı Cad. No:13 61100 Değirmendere TRABZON
•Tel: 0 (462) 325 01 26 (3 hat) Fax: 0 (462) 325 01 25
•Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş. (Van Fabrikası)
•Kadembaş Yolu Üzeri Edremit/ VAN
•Tel: 0 (432) 312 25 95 Fax: 0 (432) 312 24 93
•SANÇİM BİLECİK ÇİMENTO MADENCİLİK BETON SAN. TİC. A.Ş.
•Taşçılar Köyü 2651 Parsel Pafta No:2 BİLECİK
•Tel: 444 76 26 Faks: 0 228 243 42 08
•Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.
•Ankara Cad. No:335 35050 Bornova İZMİR
•Tel: 0 (232) 478 44 00 Fax: 0 (232) 478 44 44
•Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.
•Atatürk Mah. Aydın Cad. No:234 09201 Söke AYDIN
•Tel: 0 (256) 518 22 50 Fax: 0 (256) 518 11 23
• Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.
•Kemalpaşa Cad. No:4 35070 Işıkkent / İZMİR
•Tel: 0 (232) 472 10 50 Fax: 0 (232) 472 10 55
•Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. (Trakya Çimento Fabrikası) Sinanköy Mevkii 22970 Lalapaşa EDİRNE
•Tel: 0 (284) 323 11 04 (4 hat) Fax: 0 (284) 323 11 15 - 0 (284) 323 12 40
•RECYDİA Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretim Nak. Loj.Hiz. San. ve Tic. A.Ş Elazığ Çimento Şubesi ELAZIĞ
•Tel: 0 (424) 224 39 21 Fax: 0 (424) 224 16 70
•RECYDİA Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretim Nak. Loj.Hiz. San. ve Tic. A.Ş Bakırçay Şubesi
•BAKIRÇAY
•Çimentaş - Kars Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•Merkez Bozkale Köyü Mevkii 36210 KARS
•Tel: 0 (474) 242 62 30 (6 hat) Fax: 0 (474) 242 66 62
•Kahramanmaraş Çimento Beton San.ve İşletmesi A.Ş.
•Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. N:1/A K.MARAŞ
•Tel:0 (344) 339 11 80-83 Fax: 0 (344) 339 11 75-77
•LİMÇİM Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Merkez)
•Ankara Çimento Fabrikası Güvercinlik Mevkii 06562 ANKARA
•Tel: 0 (312) 211 05 95-96 Fax: 0 (312) 211 05 70
•Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. (Kurtalan Şubesi)
•Siirt Yolu Üzeri 4. Km. Oyacık Mevkii 56501 Kurtalan / Siirt
•Tel: 0 (484) 411 22 91-93 Fax: 0 (484) 411 22 90
•Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. (Gaziantep Şubesi)
•Nizip Yolu Üzeri Göllüce Mevkii Şehit Kamil / GAZİANTEP
•Tel: 0 (342) 235 01 10 Fax: 0 (342) 235 01 09
•Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. (Ergani Şubesi)
•Elazığ Karayolu 2. Km. 21950 Ergani / DİYARBAKIR
•Tel: 0 (412) 611 52 60 Fax: 0 (412) 611 52 48
•Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. (Şanlıurfa Şubesi)
•Bozova Yolu Üzeri 16. Km. ŞANLIURFA
•Tel: 0 (414) 362 10 10-13 Fax: 0 (414) 362 10 14
•Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. (Bitlis Şubesi)
•Küllüce Köyü Rahva Düzü Mevkii Muş Karayolu 2. Km. 13200 Tatvan / BİTLİS
•Tel: 0 (434) 228 31 85 Fax: 0 (434) 228 31 86
•Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. (Mardin Şubesi)
•Kuşçu Köyü Tepeönü Mevkii Derik-Mardin Karayolu 10.KM. Derik / MARDİN
•Tel: 0 (482) 255 10 10 Fax: 0 (434) 228 31 86
•Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. (Ergazi/ Ankara Şubesi)
•Hürriyet M B. Obası Yolu Kümeevler No: 9 Temelli - Sincan ANKARA
•Tel: 0 (312) 211 01 30 Fax: 0 (312) 211 07 76
•Adana Çimento Sanayi T.A.Ş.
•Ceyhan Yolu Üzeri Çaldağ Mevkii 01321 ADANA
•Tel: 0 (322) 332 99 50 (7 hat) Fax: 0 (322) 332 95 01 - 0 (322) 332 97 32
•Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. (İskenderun Öğütme Tesisi)
•Karayılan Beldesi Yanı P.K.27 31201 İSKENDERUN
•Tel: 0 (326) 654 25 10 (10 hat) Fax: 0 (326) 654 25 00
•Aslan Çimento A.Ş.
•Darıca Taşliman Mevkii 41700 Gebze KOCAELİ
•Tel: 0 (262) 679 40 00 Fax: 0 (262) 679 40 25
•Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
•Bolu Mengen Yolu Üzeri 14250 Çaydurt / BOLU
•Tel: 0 (374) 226 50 60 (7 hat) - 0 (374) 226 47 70 (7 hat)
•Fax: 0 (374) 226 50 68 - 69
•Bolu Çimento Sanayi A.Ş. (Ankara Şubesi)
•Karşıyaka Mahallesi Fırat Caddesi No: 3 Lalahan ANKARA
•Tel: : 0 312 865 23 96-97-89 Fax: 0 312 865 23 95
•Mardin Çimento Sanayii Ticaret A.Ş.
•Savur Yolu 6.Km 47019 MARDİN
•Tel: 0 (482) 226 64 30-35 Fax: 0 (482) 226 64 36-37
•Ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii 52301 Ünye ORDU
•Tel: 0 (452) 321 11 00 (30 hat) Fax: 0 (452) 321 11 30-31
•Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Merkez)
•Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan Ak İş Merkezi S Blok Altunizade/ İSTANBUL
•Tel: 0 (216) 651 53 00 Fax: 0 (216) 651 14 15
•Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ankara Öğütme Tesisi)
•Karşıyaka Mah. Fırat Cad. No:3 06852 Lalahan ANKARA
•Tel: 0 (312) 865 23 96 Fax: 0 (312) 865 23 95
•Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eskişehir Çimento Fabrikası)
•İstanbul Karayolu 22. Km Çukurhisar 26550 ESKİŞEHİR
•Tel: 0 (222) 411 32 00 Fax: 0 (222) 411 31 31
•Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kayseri Çimento Fabrikası)
•Malatya Karayolu 35.Km Bünyan 38600 KAYSERİ
•Tel: 0 (352) 712 16 07 Fax: 0 (352) 712 16 90
•Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mersin Çimento Fabrikası)
•Toroslar Mah. Tekke Cad. Yenitaşkent 33013 MERSİN
•Tel: 0 (324) 454 00 60 Fax: 0 (324) 454 00 75
•
•Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Niğde Çimento Fabrikası)
•Hacı Sabancı Bulvarı P.K 21 51270 NİĞDE
•Tel: 0 (388) 232 36 30 Fax: 0 (388) 232 36 34
• Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. (Adıyaman Çimento Fabrikası)
•Gölbaşı Karayolu 22.Km Börgenek Köyü Mevkii P.K. 11 02001 ADIYAMAN
•Tel: 0 (416) 265 30 24 (12 hat) Fax: 0 (416) 265 30 37
•Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. (Narlı Çimento Fabrikası)
•Akçakoyunlu Köyü Burunucu Mevkii Pazarcık KAHRAMANMARAŞ
•Tel: 0 (344) 228 77 00 Fax: 0 (344) 228 77 09 - 0 (344) 228 77 99
•Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•Gülbucağı Mahallesi 25. Kuyu Mevkii 74100 BARTIN
•Tel: 0 (378) 227 80 80 (4 hat) Fax: 0 (378) 227 12 96
•Bartın Çimento San. Tic. A.Ş. (Ereğli Şubesi)
•Kırmacı Mahallesi Hasan Canver Caddesi No.51 Kdz.Ereğli/ ZONGULDAK
•Tel : 0 (372) 315 15 00 Fax: 0 (372) 315 15 15
•Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•Rüzgarlıbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
•Hasoğlu Plaza No : 39/64 34805-Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
•Tel: 0 (216) 404 10 71-72-73-75 Fax: 0 (216) 404 10 74
•Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara Şubesi
•Güvercinlik Mevkii 06377 ANKARA
•Tel: 0 (312) 211 01 31 Fax: 0 (312) 211 05 60
•Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir Şubesi
•Gaziosmanpaşa Mah. Soma Cad. No: 22
•10069 BALIKESİR
•Tel: 0 (266) 221 23 70 Fax: 0 (266) 221 23 88
•Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. Trakya Şubesi
•Kırklareli Cad. Cami Kebir Mah.
•39300 Pınarhisar - KIRKLARELİ
•Tel: 0 (288) 615 15 12 Fax: 0 (288) 615 15 17
•Limak Ege Çimento San ve Tic.A.Ş.
•Sancaklı Bozköy Dip mevkii No:5 Turgutlu MANİSA
•Tel : 0 232 880 20 40-41 Fax: 0 232 880 20 42
•Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş.
•Güvenevler mah. Fatih cad. No:22 03040 AFYONKARAHİSAR
•Tel: 0 (272) 214 72 00 Fax: 0 (272) 214 72 09
•Votorantim Çimento EAA S.L.U . (Merkez Ofis)
•Hasanoğlan San. Böl. Bahçelievler Mah. Atatürk Cad. No:8 06540 ANKARA
•Tel: 0 (312) 860 63 00 Fax: 0 (312) 860 63 20 YURTÇİM/ Yurt Çimento San. Tic. ve A.Ş. Taşoluk Köyü Merkez/MUŞ
•Tel: 0 436 236 60 60
•Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çorum Fabrikası) Samsun Yolu 3.Km 19170 ÇORUM
•Tel: 0 (364) 223 08 10 (7 hat) Fax: 0 (364) 223 08 33
•Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sivas Fabrikası) Danişment Gazi Mahallesi 58190 Yapı SİVAS
•Tel: 0 (346) 227 38 59 Fax: 0 (346) 227 12 66
•Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yozgat Fabrikası) Sarayköy 66920 YOZGAT
•Tel: 0 (354) 557 21 50 Fax: 0 (354) 557 21 61
•Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Nevşehir Öğütme Tesisi) Kayseri-Ankara Karayolu 56.km Kalaba 50840 NEVŞEHİR
•Tel: 0 (384) 561 29 49 Fax: 0 (384) 561 29 52
•Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Samsun Öğütme Tesisi) Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 170 İlkadım/SAMSUN
•Tel: 0 (362) 465 54 30 Fax: 0 (362) 465 51 23
•SYCS İnşaat Çimento Mad. Tur. Eğt. Pet. Ürn. Su ve Nak. San. ve Tic. A.Ş. (Elazığ Şubesi) Kuşsarayı Nahiyesi Pınarlı Köyü No:70 Baskil/ Elazığ